แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์ พิมพ์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917
โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและภาพถ่ายหัวใจ Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ Mayo Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : Fellow of the American Society of Echocardiography (FASE)
ความชำนาญและความสนใจ : คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ โรคหัวใจล้มเหลว อายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puwanant%20S%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • พฤหัส 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1

 

ภาษา : ไทย-อังกฤษ