Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

การรับบริการผู้ป่วยนอก PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 13:41 น.

ในเวลาราชการ

สถานที่

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ: ตึก ภปร ชั้น 1 อังคารบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก: ตึก ภปร ชั้น 6 วันอังคาร 9.00-12.00 น.  วันพฤหัส 10.00-12.00 น.

กุมารเวชศาสตร์หัวใจ: ตึก ภปร ชั้น 9 วันพุธ, ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=44

 

การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใหม่    
ที่มารับการตรวจครั้งแรก  ให้นำบัตรประชาชน หรือ  บัตรข้าราชการ 

ผู้ป่วยเก่า
ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง

ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ
เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง

ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก
เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกจุฬาภรณ์ แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

*** สำหรับผู้ป่วยซึ่งเคยได้รับการตรวจจากสถาบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก อื่นมาก่อน ให้นำสิ่งตอไปนี้มา พบแพทย์ด้วยได้แก่

·     ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแพทย์ผู้ส่งตัวท่านมารักษาต่อ

·     ใบส่งตัว (ในกรณีที่ส่งตัวมารักษาต่อ) ที่ยังไม่หมดอายุ

·     ฟิล์ม หรือ ซีดีภาพถ่ายทางรังสี (เอกซเรย์)  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ท่านได้รับการรักษามาก่อน (ในกรณีที่เคยทำมาก่อน)หากท่านได้ทำการสวนหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ มาก่อน กรุณาขอซีดี หรือดีวีดี หรือ ฟิล์ม จากสถานพยาบาลที่ท่านได้รับการรักษามาก่อน (หากเป็นไปได้)  เพื่อแพทย์ศูนย์โรคหัวใจของเราจะได้ไม่ต้องตรวจซ้ำหากได้ทำมาครบถ้วนแล้ว สำหรับรายงานผลทางกระดาษนั้นบางครั้งไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครบถ้วน จึงขอความกรุณานำ ซีดี วีดีโอ หรือ ดีวีดี

·     ชื่อยาและวิธีการรับประทาน (กรุณานำซองยาที่มีชื่อยามาด้วยทุกครั้ง เนื่องจากการนำเม็ดยามาอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบอกชื่อยาได้ 100%

 

เวลาให้บริการ

ผู้ป่วยนอก
เปิดบริการ        วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  8.00 - 16.00 น.
หากไม่มีใบนัด     ให้ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไป ตั้งแต่เวลา 7.00 - 11.00
เปิดให้รับบัตรคิว หน้าตึก ภปร ตั้งแต่เวลา  05.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทร. 0-2256-5487


ผู้ป่วยใน
การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
วันจันทร์ - วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา  12.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   10.00- 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์     ตั้งแต่เวลา   10.00- 20.00 น.


ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน โทร. 0-2256-4214

ผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์          ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น


ผู้ป่วยที่ประสงค์จะตรวจรักษานอกเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-2565193-4, 0-2256-5166, 0-2256-5175

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=44

ข้อมูลการให้บริการ

การตรวจรักษาผู้ป่วยแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรคโดย แพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขา การตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในด้านการป้องกันโรค โรงพยาบาลได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพอนามัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำความรู้สุขภาพอนามัย การใช้ยา การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและคำแนะนำเรื่องโรคต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพตามระบบ HA (Hospital Accreditation) ที่โรงพยาบาลนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

การให้บริการของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น

นอกจากนี้ยังมีการหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการ ได้แก่


คลินิกทั่วไป 

เปิดบริการ      วันจันทร์-วันศุกร์       08.00-16.00 น.
สถานที่           ตึก ภปร

หากไม่มีนัด     ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ 
ตั้งแต่เวลา       07.00 - 11.00 น. (หรือ 10.00 น.ในบางคลินิก)

ยกเว้น            เมื่อผู้ป่วยเต็มอาจต้องปิดรับผู้ป่วยก่อนกำหนดเวลา

เปิดให้รับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ที่หน้าตึก ภปร

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เปิดทำการ      วันจันทร์-ศุกร์             16.30-20.00  น. 
วันเสาร์และอาทิตย์       8.00-12.00  น.

ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดบริการ       ทุกวัน                     ตลอด 24 ชม.

ประเภทของผู้ป่วยงานบริการผู้ป่วยนอก

  • ผู้ป่วยทั่วไป
  • ผู้ป่วยประกันสังคม
  • ผู้ป่วยบัตร 30 บาท ของโรงพยาบาลอื่นๆ
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู


นอกเวลาราชการ

รายละเอียด กรุณาค้นหาได้จาก http://www.chulalongkornhospital.go.th/clinic/

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12692059