Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

การรับบริการผู้ป่วยนอก PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 13:41 น.

ในเวลาราชการ

สถานที่

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ: ตึก ภปร ชั้น 1 อังคารบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก: ตึก ภปร ชั้น 6 วันอังคาร 9.00-12.00 น.  วันพฤหัส 10.00-12.00 น.

กุมารเวชศาสตร์หัวใจ: ตึก ภปร ชั้น 9 วันพุธ, ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=44

 

การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใหม่    
ที่มารับการตรวจครั้งแรก  ให้นำบัตรประชาชน หรือ  บัตรข้าราชการ 

ผู้ป่วยเก่า
ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง

ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ
เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง

ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก
เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกจุฬาภรณ์ แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

*** สำหรับผู้ป่วยซึ่งเคยได้รับการตรวจจากสถาบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก อื่นมาก่อน ให้นำสิ่งตอไปนี้มา พบแพทย์ด้วยได้แก่

·     ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแพทย์ผู้ส่งตัวท่านมารักษาต่อ

·     ใบส่งตัว (ในกรณีที่ส่งตัวมารักษาต่อ) ที่ยังไม่หมดอายุ

·     ฟิล์ม หรือ ซีดีภาพถ่ายทางรังสี (เอกซเรย์)  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ท่านได้รับการรักษามาก่อน (ในกรณีที่เคยทำมาก่อน)หากท่านได้ทำการสวนหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ มาก่อน กรุณาขอซีดี หรือดีวีดี หรือ ฟิล์ม จากสถานพยาบาลที่ท่านได้รับการรักษามาก่อน (หากเป็นไปได้)  เพื่อแพทย์ศูนย์โรคหัวใจของเราจะได้ไม่ต้องตรวจซ้ำหากได้ทำมาครบถ้วนแล้ว สำหรับรายงานผลทางกระดาษนั้นบางครั้งไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครบถ้วน จึงขอความกรุณานำ ซีดี วีดีโอ หรือ ดีวีดี

·     ชื่อยาและวิธีการรับประทาน (กรุณานำซองยาที่มีชื่อยามาด้วยทุกครั้ง เนื่องจากการนำเม็ดยามาอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบอกชื่อยาได้ 100%

 

เวลาให้บริการ

ผู้ป่วยนอก
เปิดบริการ        วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  8.00 - 16.00 น.
หากไม่มีใบนัด     ให้ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไป ตั้งแต่เวลา 7.00 - 11.00
เปิดให้รับบัตรคิว หน้าตึก ภปร ตั้งแต่เวลา  05.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทร. 0-2256-5487


ผู้ป่วยใน
การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
วันจันทร์ - วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา  12.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   10.00- 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์     ตั้งแต่เวลา   10.00- 20.00 น.


ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน โทร. 0-2256-4214

ผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์          ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น


ผู้ป่วยที่ประสงค์จะตรวจรักษานอกเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-2565193-4, 0-2256-5166, 0-2256-5175

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=44

ข้อมูลการให้บริการ

การตรวจรักษาผู้ป่วยแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรคโดย แพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขา การตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในด้านการป้องกันโรค โรงพยาบาลได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพอนามัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำความรู้สุขภาพอนามัย การใช้ยา การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและคำแนะนำเรื่องโรคต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพตามระบบ HA (Hospital Accreditation) ที่โรงพยาบาลนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

การให้บริการของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น

นอกจากนี้ยังมีการหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการ ได้แก่


คลินิกทั่วไป 

เปิดบริการ      วันจันทร์-วันศุกร์       08.00-16.00 น.
สถานที่           ตึก ภปร

หากไม่มีนัด     ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ 
ตั้งแต่เวลา       07.00 - 11.00 น. (หรือ 10.00 น.ในบางคลินิก)

ยกเว้น            เมื่อผู้ป่วยเต็มอาจต้องปิดรับผู้ป่วยก่อนกำหนดเวลา

เปิดให้รับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ที่หน้าตึก ภปร

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เปิดทำการ      วันจันทร์-ศุกร์             16.30-20.00  น. 
วันเสาร์และอาทิตย์       8.00-12.00  น.

ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดบริการ       ทุกวัน                     ตลอด 24 ชม.

ประเภทของผู้ป่วยงานบริการผู้ป่วยนอก

  • ผู้ป่วยทั่วไป
  • ผู้ป่วยประกันสังคม
  • ผู้ป่วยบัตร 30 บาท ของโรงพยาบาลอื่นๆ
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู


นอกเวลาราชการ

รายละเอียด กรุณาค้นหาได้จาก http://www.chulalongkornhospital.go.th/clinic/

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9622192

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ