Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home ข้อมูลการบริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (ตึกสก. ชั้น 4)
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (ตึกสก. ชั้น 4)

ที่ตั้ง ตึก สก. ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์ 02-2564904 โทรสาร 02-2564924

จำนวนเตียง 25 เตียง ประกอบด้วย สามัญชาย จำนวน 10 เตียง, สามัญหญิง จำนวน 10 เตียง, พิเศษ 5 จำนวน 2 เตียง,   พิเศษ 7 จำนวน 2 ห้อง และห้อง IMCU (พิเศษ 5) จำนวน 1 เตียง

เจตจำนง (Purpose Statement) มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ (Excellent center) ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้านศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด  โดยบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

บริบทหน่วยงาน  (Cortext)

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมโรคหัวใจ  หลอดเลือดและทรวงอก ชาย –หญิง   ทั้งพิเศษและสามัญอายุ 15  ปีขึ้นไป จำนวน 25 เตียง ที่รักษาด้วยการผ่าตัด กลุ่มโรคที่สำคัญ คือ หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease), โรคลิ้นหัวใจ (Valvular Disease), โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart disease), โรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm), โรคปอด (Lung Disease) และ โรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart transplantation) และ ปลูกถ่ายปอดและหัวใจ (Heart-Lung  transplantation)  โดยให้การดูแลผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในภาวะกึ่งวิกฤต มีการติดตามเฝ้าระวังภาวะการทำงานของหัวใจ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานจนพ้นภาวะวิกฤต ฟื้นฟู และเสริมสร้างอำนาจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

บุคลากร

ทีมพยาบาลวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต การช่วยชีวิตขั้นสูง และการอบรมเพิ่มเติมความรู้การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกอย่างสม่ำเสมอ

 

ราคาห้องพัก/วัน (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับหอผู้ป่วย เนื่องจากอาจมีการปรับราคาจากที่แสดงในเว็บไซต์)

ประเภทเตียง/ห้อง

อัตราค่าห้อง (บาท)

อัตราค่าอาหาร(บาท)

ค่าบริการพยาบาล (บาท)

รวม (บาท)

ส่วนเกินสิทธิ์

สามัญ

100

100

300

500

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ตามแต่

พิเศษ 5

700

300

300

1,300

เอกสารใบส่งตัวผู้ป่วย

พิเศษ 7

1500

400

300

2,200

ละราย

IMCU

600

300

500

1,400


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

หลังจากที่ท่านต้องเข้ามารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยสก.4  ท่านและญาติของท่านจะได้รับการแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่โรงพยาบาลดังนี้

 • แนะนำสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยและเวลาเยี่ยม (เวลาเยี่ยม 10.00 - 20.00 น.)
 • กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ

-คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด (สื่อวีดีทัศน์/ คู่มือ คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่า  ตัดหัวใจและปอด คำแนะนำผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟาริน ฯลฯ)

-การเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด

 • เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC, BUN, Cr, BS, electrolyte, Lipid profile, Liver function ,PT,PTT, INR,UA
 • เตรียมเลือดผ่าตัด ตรวจคลื่นหัวใจ  เอกซ์เรย์ปอด และอื่นๆตามจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย

-การซักประวัติเจ็บป่วย  การแพ้ยา การใช้ยา จากแพทย์ พยาบาล

-การตรวจร่างกายโดยแพทย์  วิสัญญีแพทย์

 • การใช้ออดสัญญาณเรียกเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ หรือ มีอาการเปลี่ยนแปลง หรือมีอาการผิดปกติที่ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลรับทราบทันที เช่นอาการเจ็บหน้าอก  เหนื่อย  ใจสั่น ฯลฯ
 • การเซ็นเอกสารต่างๆ เช่น ใบคำมั่นสัญญา  ใบอนุญาตผ่าตัด ฯลฯ
 • พยาบาลจะขอเบอร์โทรศัพท์ของญาติสายตรงที่สามารถติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมงเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง
 • แจ้งสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้พยาบาลทราบ  ได้แก่  ประกันสังคม  บัตรสุขภาพถ้วนหน้า  เจ้าหน้าที่  ข้าราชการ/ครอบครัว  เจ้าหน้าที่  สิทธิ์พิเศษในการรักษาเช่น  สมาชิกสภากาชาดไทย
 • กรณีมีค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์จะมีการเรียกเก็บทุก 3 วันโดยสามารถไปชำระเงินได้ที่การเงินตึกสก. ชั้น   2

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อเปิดสิทธิรักษาพยาบาล

ประเภทสิทธิ์ผู้ป่วย

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาท)

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

- ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

ประกันสังคม

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

- ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

- ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

(กรณีรับราชการและเข้าโครงการจ่ายตรง ไม่ต้องนำใบส่งตัวมาแสดง สามารถเปิดWeb และเปิดสิทธิ์ได้เลย)

เงินสด

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจวินิจฉัยที่ท่านต้องนำมาในวันเข้าอยู่ในโรงพยาบาล

1. Film X-RAY, CT, MRI

2. ผลการตรวจอื่นๆ เช่น รายงานผลการสวนหัวใจ, echocardiogram เป็นต้น

3. ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยรับประทานปัจจุบัน

4. ใบสรุปอาการ/การรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (กรณีส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการนอนโรงพยาบาล ของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย ได้แก่

 • สบู่  ,แป้ง,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน, หวี
 • กระดาษทิชชู, แชมพูสระผม, ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก,รองเท้า
 • กรณี ผู้ป่วยสูงอายุอาจมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

 

ความสะดวกสบาย และความไม่สะดวกสบายที่ท่านอาจจะได้รับ

เนื่องจากหอผู้ป่วยสก.4 เตียงสามัญเป็นห้องรวม จึงไม่อนุญาตให้ญาติเฝ้า แต่มีพยาบาลคอยดูแลตลอด  24  ชั่วโมง และเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงอาจพิจารณาให้ญาติเฝ้าได้ตามความเหมาะสม

 

*กรณีที่ท่าน/ญาติ ต้องการให้มีพยาบาลพิเศษเฝ้า รบกวนแจ้งพยาบาลทราบก่อน 14.00 น.

กลางวัน           12         ชั่วโมง    (07.30-19.30 น.)             ค่าพยาบาลพิเศษ   1,800   บาท

กลางคืน          12         ชั่วโมง    (19.30-07.30 น.)             ค่าพยาบาลพิเศษ   1,800   บาท

(กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันกับหอผู้ป่วย เนื่องจากราคาดังกล่าวอาจมีแารเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าทางเว็บไซต์)

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12505632