Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home ข้อมูลการบริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ หอผู้ป่วยดูแลก่อนและหลังทำหัตถการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือ ซีไอซียู
หอผู้ป่วยดูแลก่อนและหลังทำหัตถการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือ ซีไอซียู

ที่ตั้ง ตึก ภูมิสิริฯ ชั้น 27

เบอร์โทรศัพท์ 02-2564967

โทรสาร 02-2564967

เจตจำนง (Purpose Statement) ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะกึ่งวิกฤติและผู้ป่วยทำหัตถการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด สู่ความเป็นเลิศด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และสามารถดูแลตนเองได้ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริบทหน่วยงาน(Cortex) ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะกึ่งวิกฤตและผู้ป่วยที่แพทย์นัดทำหัตถการพิเศษโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 6 เตียง โดยมี Criteriaในการรับผู้ป่วยเข้าภายใต้การบริการของทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดภายในสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังให้บริการความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

 

กลุ่มโรคและหัตถการที่สำคัญ

กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ(CAD) ที่ได้รับการรักษาด้วยการทำหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutanous Coronary Intervention)

กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  • การตรวจและการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ(EP Study )
  • การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง(RF Ablation)/ Carto
  • การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pacemaker)

กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาความผิดปกติของลิ้น/ห้องหัวใจด้วยการทำหัตถการ

  • การถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรัลที่มีการตีบ(PTMC)
  • การปิดผนังรูรั่วในห้องหัวใจด้านบน(ASD Closure)
  • การปิดผนังห้องหัวใจด้านล่างรั่วแต่กำเนิด(VSD Closure)
  • การปิดหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดดำใหญ่ที่ปอด(PDA Closure)

บุคลากร ประกอบด้วย - ทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะสูง - ทีมพยาบาลวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและการช่วยชีวิตขั้นสูง

ท่านและญาติของท่านจะได้รับการแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่โรงพยาบาลดังนี้

1. แนะนำสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยและเวลาเยี่ยม (เวลาเยี่ยม 08.00-20.00 น)

2. กิจกรรมทางด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ

2.1 คำแนะนำการปฎิบัติตัวก่อนและหลังการทำหัตถการ

2.2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหัตถการ -เจาะเลือดตรวจทางห้องปฎิบัติการได้แก่ CBC BS BUN Cr Electrolyte PT PTT INR -เอกซ์เรย์ปอด และอื่นๆตามความจำเป็นของผู้ป่วยต่ละราย

2.3 การซักประวัติความเจ็บป่วย การแพ้ยา การใช้ยา จากแพทย์พยาบาล

2.4 การตรวจร่างกาย

3. การใช้ออดสัญญานเรียกเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการผิดปกติที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลรับทราบทันที่เช่นอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น

4. การเซ็นเอกสารต่างๆเช่น ใบยินยอมการทำหัตถการ เป็นต้น

5. พยาบาลจะขอเบอร์โทรศัพท์ของญาติสายตรงที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง

6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลให้พยาบาลทราบ ได้แก่ ประกันสังคม บัตรสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่/ครอบครัวเจ้าหน้าที่ สิทธิพิเศษในการรักษา เช่น สมาชิกสภากาชาดไทย

7. กรณีมีค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิสามารถไปชำระเงินได้ที่การเงิน

8. กรณีท่านต้องการใบรับรองแพทย์ประกอบการรักษาหรือเพื่อเบิกประกันชีวิตกรุณาแจ้งพยาบาลทราบทันทีเมื่อแรกถึงตึกรักษาพยาบาลเพื่อความสะดวกของท่าน

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อเปิดสิทธิรักษาพยาบาล เนื่องจากท่านจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในการทำหัตถการประมาณ 1-2 วันเท่านั้นจึง จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน

ประเภทสิทธิผู้ป่วย

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าพร้อมสำเนา

ใบส่งตัวจากรพ.ต้นสังกัด

ประกันสังคม

บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

บัตรประกันสังคมพร้อมสำเนา

ใบส่งตัวจากรพ.ต้นสังกัด

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

ใบส่งตัวจากรพ.ต้นสังกัด

(กรณีเข้าโครงการจ่ายตรง ไม่ต้องนำใบส่งตัวมา สามารถเปิด Webและเปิดสิทธิได้เลย)

เงินสด

บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจวินิจฉัยที่ท่านต้องนำมาในวันเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

1.Film X- Ray LAB

2.ผลการตรวจอื่นๆ เช่น รายงานผลการตรวจสวนหัวใจ Echocardiogram CT MRI เป็นต้น

3.ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยรับประทานปัจจุบัน

4.ใบสรุปอาการ/การรักษาจากโรงพยาบาลเดิม(กรณีที่ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการนอนโรงพยาบาล

ของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย ได้แก่ สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพูสระผม กระดาษทิชชู และผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เนื่องจากหอผู้ป่วย CICU เป็นห้องพิเศษรวม จึงไม่อนุญาตให้ญาติเฝ้า แต่มีพยาบาลคอยดูแล ตลอด 24 ชั่วโมงและเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงอาจพิจารณาให้ญาติเฝ้าได้ตามความเหมาะสม

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12505647