Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

แพทย์หญิงวัชริน สินธวานนท์ PDF พิมพ์ อีเมลสาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา


ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง


นัดหมาย : 0-2256-4215
0-2256-4295


สำนักงาน : 0-2256-4215
0-2256-4295การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก และ การบำบัดในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ประเทศสวีเดน
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตร์การแพทย์

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sindhvananda%20W%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305811