แพทย์หญิงภัณฑิลา ชลวิสุทธิ์ พิมพ์

สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
ตำแหน่ง :
อาจารย์แพทย์หญิง
นัดหมาย : 0-2256-4215
0-2256-4295
สำนักงาน : 0-2256-4215
0-2256-4295

การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
ความชำนาญและความสนใจ : วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก Regional Anesthesia
ผลงานวิจัย :
ภาษา :
ไทย-อังกฤษ