นายแพทย์ อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ พิมพ์

สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
นัดหมาย : 0-2256-4215
0-2256-4295
สำนักงาน : 0-2256-4215
0-2256-4295


การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยอินเดียนน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anantachote%20Vimuktanandana
ภาษา : ไทย-อังกฤษ