Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นายแพทย์นพพร พรพัฒนารักษ์ PDF พิมพ์ อีเมลสาขาวิชา : ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก


ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
สำนักงาน : 02-2564944
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : การผ่าตัดทรวงอก การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและปอด การผ่าตัดช่องอกด้วยการส่องกล้อง
ผลงานวิจัย :

ตารางการออกตรวจ

ในเวลาราชการ: พฤหัสบดี 10.00-12.00 ตึกภปร ชั้น 6


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305998