Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นายแพทย์จุล นำชัยศิริ PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ตำแหน่ง :
อาจารย์แพทย์
สำนักงาน : 02-2564944

การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปแพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกในเด็กและในผู้ใหญ่ Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด การใส่เครื่องช่วยหัวใจและปอดเทียม
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Namchaisiri%20J%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14182596