Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home แพทย์ ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ PDF พิมพ์ อีเมล

หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917
โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200


การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการวิจัยอายุรศาสตร์หัวใจและพันธุกรรมโรคหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : รางวัลครุฑทองคำ
ความชำนาญและความสนใจ :
การกายภาพบำบัดหัวใจ การรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พันธุกรรมโรคหัวใจ โรคใหลตาย 
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sangwatanaroj%20S%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • อังคาร 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1
  • ศุกร์ 8.00-10.00         คลินิกอายุรกรรม ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • ศุกร์ 16.00-20.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13 ห้อง 1320


ภาษา : ไทย-อังกฤษ-จีน

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9377417

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ