Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นายแพทย์พัชร อ่องจริต PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ตำแหน่ง :

อาจารย์แพทย์
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก


สำนักงาน : 02-2564944

การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป และ ศัลยศาสตร์ ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการปลูกถ่ายหัวใจ มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การใส่เครื่องช่วยหัวใจเทียม การใส่เครื่องช่วยหัวใจและปอดเทียม
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ongcharit%20P%22[Author]
าษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305958