นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์ พิมพ์สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ


ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917


โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาทางคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาระบบไฟฟ้าหัวใจ ประเทศเนเธอร์แลนด์

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : ระบบไฟฟ้าหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prechawat%20S%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • อังคาร 8.00-12.00    คลินิกอายุรกรรม ภปร ชั้น 1
  • อังคาร 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • พุธ 16.00-20.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13

ภาษา : ไทย-อังกฤษ