Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ สมชาย ปรีชาวัฒน์
นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์ PDF พิมพ์ อีเมลสาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ


ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917


โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาทางคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาระบบไฟฟ้าหัวใจ ประเทศเนเธอร์แลนด์

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : ระบบไฟฟ้าหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prechawat%20S%22[Author]

ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305831