Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง PDF พิมพ์ อีเมล

หัวหน้าห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและ Noninvasive
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917


โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาทางคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ Mayo Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : เหรียญทอง แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คะแนนการสอบวุฒิบัตรสูงสุดความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกรรมสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
ความชำนาญและความสนใจ : คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด ระบาดวิทยาทางคลินิก 
ผลงานวิจัย :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Songmuang%20SB%22[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boonyaratavej%20S%22[Author]

 

ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 13454982