Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม PDF พิมพ์ อีเมลสาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ และ อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก


ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4334
0-2251-0159
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ : เกียรตินิยมแพทยศาสตร์บัณฑิต
ความชำนาญและความสนใจ : ภาวะหัวใจล้มเหลว อายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarawut%20Siwamogsatham

ตารางออกตรวจ

คลินิกในเวลาราชการ:

  • จันทร์ 13.00-15.00 ภปร ชั้น 1
  • พุธ  8.00-10.00 ภปร ชั้น 1
  • พฤหัส 13.00-15.00 ภปร ชั้น 1
  • ศุกร์ 13.00-15.00 ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ: วันอาทิตย์ 8.00-12.00 ภปร ชั้น 13

ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9937987

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ