นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย พิมพ์สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ


ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917


โทรสาร
0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • Cardiovascular MRI Fellowship, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA.
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตร
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ : คะแนนสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หัวใจสูงสุดของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2552
ความชำนาญและความสนใจ : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจและหลอดเลือด เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจและหลอดเลือด คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด  
ผลงานวิจัย  : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chattranukulchai%20P%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • อังคาร 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1
  • ศุกร์ 10.00-12.00       คลินิก ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • พฤหัสบดี 16.30-19.30, เสาร์ 8.00-12.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13


ภาษา : ไทย-อังกฤษ