นายแพทย์ อภิชัย คงพัฒนโยธิน พิมพ์สาขาวิขา : กุมารเวชศาสตร์หัวใจ


ตำแหน่ง :
ศาสตราจารย์ นายแพทย์


นัดหมาย : 0-2256-4184


สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4951


การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : Young Investigator Award, สมาคมแพทย์โรคหัวใจ, 2549
ความชำนาญและความสนใจ : หัวใจเต้นผิดจังหวะและระบบไฟฟ้าหัวใจในเด็ก การดูแลเด็กโรคหัวใจในภาวะวิกฤติ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khongphatthanayothin%20A%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ