แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต พิมพ์

สาขาวิชา : รังสีวิทยา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นัดหมาย : 0-2256-4417
สำนักงาน : 0-2256-4417
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548
  • ประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดวิจัยสาขาภาพหัวใจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย เวกฟอรเรสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญและความสนใจ : ภาพถ่ายหัวใจโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tumkosit%20M%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ