นายแพทย์ พฤทธิ์ ประพงศ์เสนา พิมพ์สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา


ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์


นัดหมาย : 0-2256-4215
0-2256-4295


สำนักงาน : 0-2256-4215
0-2256-4295


การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือดจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ : 
ความชำนาญและความสนใจ
: วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prut%20Prapongsena
ภาษา : ไทย-อังกฤษ