Faculty:C-HF 2017 Print
Sunday, 18 September 2016 07:41

Ass. Prof. Melana Yusefpolskaya, MD.

New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA

นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

นพ. เดโช จักราพานิชกุล

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

ภญ. ธศิกานต์ แช่มช้อย

ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

ภาวิณี นาควิโรจน์ RN

นพ. รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์ RN

นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

นพ. วศิน พุทธารี

นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

นพ. วิชัย เส้นทอง

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

พญ. ศิริพร อธิสกุล

นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

นพ. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว

นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

สุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล

นพ.สาธิต เจนวณิชสถาพร

นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ

นพ. อดิศัย บัวคำศรี

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

เอมอร ภูริพันธ์ RN

 

Course Director:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

Course Co-Directors:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

อาจารย์นายแพทย์ วศิน พุทธารี

อาจารย์นายแพทย์ สราวุฒิ สิวโมกษธรรม

อาจารย์นายแพทย์ เอกราช อริยะชัยพาณิชย์