Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home Cardiac CT Scan
Cardiac computed tomography (cardiac CT) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 15:17

What is the Cardiac CT?

Cardiac computed tomography (cardiac CT), is a painless test that uses an x-ray machine to take clear, detailed pictures of the heart.  During a cardiac CT scan, an x-ray machine will move around your body in a circle. The machine will take a picture of each part of your heart. A computer will put the pictures together to make a three-dimensional (3D) picture of the whole heart.  Sometimes an iodine-based dye (contrast dye) is injected into one of your veins during the scan. The contrast dye travels through your blood vessels, which helps highlight them on the x-ray pictures.  Since an x-ray machine is used, cardiac CT involves radiation. Although the amount of radiation used is considered small. The new cardiac CT methods are available that reduce the amount of radiation used for this test.

The following 3 parameters are studied

1.   Calcium scoring

2.   Coronary artery assessment

3.   Functional assessment ( wall motion and ejection fraction)

 

 

Indications for cardiac CT

The applications of cardiac CT include the following:

o   Detection of coronary artery diseases such as coronary artery occlusion, anomaly or aneurysms

o   Characterization of cardiac mass/tumor

o   Diagnosis of pericardial diseases

o   Diagnosis of congenital heart disease

o   Coronary vein mapping

o   Characterization of native and prosthetic cardiac valves.

o   Evaluation coronary artery post-bypass surgery to assess the status of bypass grafts.

 

Contraindication for cardiac CT

o   Chronic kidney disease: Iodinated intravenous contrast is used and may worsen kidney function. For all diabetics and any patient 65 or older, the lab requires an evaluation of renal function (creatinine) within three months of performing the cardiac CT. Patients with renal insufficiency should be prescribed a renal-protective agent (e.g. intravenous normal saline).

o   Patient is currently in irregular or rapid heart rate particularly over 75 beats per minute

o   Patients allergic to iodinated intravenous contrast

o   Pregnancy

 

Are there any dangers of dye injection?

0.5% percent of patients may get nausea and redness of the skin. Though severe reactions are known, these are very rare and uncommon.

 

What would you expect before Cardiac CT examination?

o   4 hours fasting before the procedure

o   Stabilization of heart rate with a beta-blocker

o   Getting all old cardiac related information

 

What would I experience during Cardiac CT examination?

Once the heart rate is stabilized

o   A vein is cannulated

o   Breathing instructions are given so that the patient can hold his/her breath for around 12 seconds

o   A calcium scoring study is performed

o   The “dye” is injected and the angiogram study is performed. The angiogram time is 10-12 seconds.

o   The entire procedure takes between 15–60 minutes depending on the heart rate.

 

What would you expect after the Cardiac CT examination?

o   After examination you are allow to drink regular water or any kind of food

o   Any abnormal symptom occur after the examination please kindly contact  cardiac MRI center

 

Our Service:

Operating days and hours

Office hours:  Mon - Fri 08.00-16.00

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 6859137

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters